.center of me

לשים את עצמכם במרכז

טופס הפסקת פעילות - מקרים חריגים

בעמוד זה ניתן למלא טופס הפסקת פעילות עבור קורסים לאחר תחילתם.

נא למלא פרטים אישיים מלאים, ונא לפרט בהודעה את סיבת הפסקת הפעילות.

אישורים רפואיים ניתן לשלוח בוואטסאפ למספר 077-4823288 או במייל.