.center of me

לשים את עצמכם במרכז

קורס מחול בלט קלאסי | קורס מחול מודרני
תקנון ונהלי תשלום למרכז Five

תנאים כלליים:

קורסים רבע שנתי, חצי שנתיים, ושנתיים

 1. במקרה היעדרות על התלמיד להשלים את החומר הנלמד ע״י העזרים הבאים:
  • סרטונים לתרגילי בית ולהשלמות, הנשלחים בערוצי הקשר הקבוצתיים
  • בעזרת חבריו לקבוצה והמורה.

אין החזרים על שיעורים שהתלמיד נעדר מהם. הנהלת המרכז לא מחויבת ליצור מטעמה קשר לבירור היעדרות.

2. כל תלמיד יתנהג באופן נאות תוך שמירה על ציוד ומתקני הסטודיו, הנהלת המרכז רשאית להרחיק תלמיד בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או הפרעה במהלך התקין של השיעורים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

צילומי סטילס ווידאו במהלך שיעורים והופעות במסגרת ביה"ס

הנני מאשר/ת כי הובא לידיעתי ואין לי התנגדות כי מעת לעת יצולמו חומרי וידיאו וסטילס בשיעורים או בהופעות. הצילומים ישמשו את ביה"ס לצורכי לימוד וכן לצורך פרסומים באתר ביה"ס ובמקומות נוספים. במידה ואתנגד לצילומים בשיעור ספציפי, באחריותי ליידע את הצלם והמורה שלא יכללו אותי בצילום.

הצהרת בריאות
הנני כשיר/ה מבחינה רפואית ולא חלות עלי מגבלות רפואיות כלשהן להשתתף במסלול הלימודים שבחרתי.
במידה ואני סובל/ת מבעיה בריאותית/מחלה איידע את בית הספר ואציג אישור רופא כתנאי להצטרפותי לקורס.

כללי

 1. אין להכניס דברי מאכל או שתיה בכוסות לשטח הסטודיו למעט שתיה במיכלים אישיים.
 2. יש להגיע בתלבושת נוחה לפעילות ספורטיבית.
 3. תלמידי ומשתתפי המרכז מבוטחים בהתאם לנהלי הנהלת המבנה ובהתאם לחוק הספורט.
 4. בכל מקרה של טענה על פציעה במרכז, חובה על התלמיד/מנוי למלא דו“ח אירוע ולעדכן את הנהלת המרכז מיד.
 5. בהשתתפות בקורס, הלקוח מצהיר כי מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית, והינו בעל האחריות הבלעדית לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלו עבור פעילויות כאלה.
 6. הנהלת המרכז אינה אחראית על חפצי ערך שיושארו ללא השגחה בחדרי הסטודיו ולציוד התלמידים בזמן השיעורים.
 7. הודעות מהמרכז יועברו באמצעות אימייל/בהודעת וואטסאפ לכתובת אימייל ולמספר אשר הוזנו במהלך ההרשמה. על התלמיד לוודא נכונות כתובת האימייל. בנוסף, קיימות קבוצות וואטסאפ, במידה ורצון המורה לפתוח קבוצה שכזו. הודעות בשוטף לא יועברו רק בוואטסאפ ואין חובת השתייכות להן.
 8. חופשות המרכז חופפות לחופשות מערכת החינוך, בחגי ישראל לא יתקיימו שיעורים, לרבות יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. בחול המועד סוכות, וחנוכה קיום שיעורים מותנה בהחלטת המרכז, והודעה תופץ לכלל התלמידים במידה ויתקיימו.
 9. חל איסור לצלם בסטודיו במהלך שיעור באמצעות מצלמה או סמארטפונים או כל ציוד צילום אחר ללא הסכמת המשתתפים האחרים בשיעור.

תשלומים:

רבע שנתי, חצי שנתיים, ושנתיים

  1. התשלום עבור הקורס הינו בהוראת קבע- תשלומים כמספר חודשי הקורס.
  2. אופן התשלום:
  • אשראי: ניתן לשלם באשראי עבור דמי הקורס. אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, לאומיקארד,ודיינרס.
  • מזומן/ביט: ניתן לשלם באופן חד פעמי את כל סכום הקורס מראש במזומן או בהעברה בביט.

רכישות קורסים ושיעורי ניסיון באתר:

פרטיות, אבטחה ודרכי תשלום

  1. אנחנו במרכז Five מכבדים את פרטיות לקוחותינו ואת החשיבות שבשמירה על הפרטים של כלל הלקוחות חסויים
  2. מנגנון הרכישה באתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ע״י חברות הסליקה בפרוטוקול SSL (מצויין ע״י המנעול בשורת הכתובת) המצפין את פרטי הכרטיס והלקוח, ועומד בתקנים הנדרשים ע״י חברות האשראי, שבדקו ואישרו את האתר לחיוב אשראי ברכישה אינטרנטית
  3. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר המרכז ומועברים באופן מוצפן ישירות לחברת הסליקה
  4. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, לאומיקארד ודיינרס
  5. כמו כן ניתן לשלם ב-PayPal או בביט
  6. כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שהוזכרו לעיל, ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי, רשאי לבצע רכישות באתר המרכז. 

מדיניות רכישה ואחריות המרכז

  1. בכפוף לאישור העסקה ע״י חברת האשראי, ומרגע קבלת חשבונית המס אצל הרוכש, ייכנס הרישום לתוקף, והרוכש ייחשב כמשתתף בקורס מן המניין, וכי הסכים לאמור בתקנון.
  2. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, מרכז Five ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לרוכש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של הרוכש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
  3. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותו של המרכז לא יעלה על סך התשלומים ששילם הרוכש למרכז, ובכל מקרה המרכז לא יהיה אחראי לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
  4. מרכז Five ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במרכז, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחלל סטודיו לשיעורים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, הגבלות כתוצאה ממגיפה (ובכללן הגבלות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה (19 covid), שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את הרוכש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא לרוכש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט המרכז עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור. 
 1.  

נוהל החזרת כספים:

קורסים סמסטריאליים רבע שנתיים, חצי שנתיים ושנתיים

 1. ביטול ההשתתפות מרגע פתיחת הקורס – יש להודיע על הפסקת השתתפות חודש מראש, אז תבוטל הוראת הקבע החל מהחודש הבא לחודש העוקב. (התשלום בחודש העוקב הינו עבור החודש בו נשלחה ההודעה על ביטול ההשתתפות בקורס)
 2. ביטול השתתפות מרגע פתיחת קורס סמסטריאלי רבע שנתי (3 חודשים) – כאשר התשלום על הקורס שולם במלואו מראש, ניתן להפסיק את ההשתתפות בקורס במקרים חריגים להלן: מקרים בריאותיים המונעים לבצע פעילות גופנית כגון מחלות ו/או פציעות. על התלמיד לספק אישור רפואי ממוסד רפואי מוכר.
 3. נוהל ביטול הרשמה – הודעה על ביטול חייבת להיעשות בכתב בלבד בהודעת וואסטאפ למס׳ 077-4823288 או באימייל – support (@) fivecenterof.me.
 4. תלמיד שלא יודיע על הפסקת לימודים/ביטול הרשמה בכתב, נחשב כתלמיד פעיל ומחויב בשכר לימוד מלא.

המרכז רשאי לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו. התקנון מעודכן באתר המרכז.

נספח קורונה:

במידה ונרשמת ללימודים ויש הפסקה בלימודים בשל הגבלות קורונה, המרכז מתחייב להשלים את הלימודים במועד מאוחר יותר ובכפוף להנחיות. אם תהיה הנחייה לפצל כיתות בשל מספר תלמידים, ביה"ס ישמע להוראות וייקח את הזמן להתארגנות מחודשת.
חשוב לציין כי לא יהיו החזרים כספיים בשל הקורונה, אלא רק השלמות לימודים. לפנים משורת הדין, תלמיד/ה שלא יוכלו להשלים את הקורס במועד החדש, יוכלו לקבל זיכוי כספי על היתרה ולהשתמש בזיכוי במהלך שנה מיום הזיכוי לכל קורס שיפתח בקבוצה במהלך שנה זו. במקרה של סגר יושלמו 50% משעות הקורס באונליין ו-50% יוחזר בשעות הסטודיו לכשיפתח.

תנאי הביטול/ הפסקת הלימודים בבית הספר הובאו לידיעתי והנני מתחייב כי במקרה ואבטל ו/או אפסיק את לימודי במהלך השנה, לא יהיו לי דרישות נוספות מעבר לתנאים אלו.

מובהר כי גם אם התלמיד לא חתם בכתב ו/או חתימה דיגיטלית כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם התשלום על אחד ממסלולי הקורסים במרכז, וההשתתפות בשיעורים מהווה הסכמה מכללא לתנאי התקנון המובא לעיל.

קראתי והבנתי ואני מסכים/ה ומאשר/ת את האמור לעיל.